Funktion hos markbaserade anläggningar i fält

Denna sida är till för projektdeltagarna. Här samlar vi information om projektet. Det är smidigare att hänvisa hit än att skriva långa e-postmeddelanden och bifoga filer. RISE (f.d. JTI) äger och driver projektet. Avloppsguiden bistår som kommunikationskanal. 

Kontaktuppgifter

Maja Englund, projektledare vid RISE - enheten för jordbruk och livsmedel
E-post: maja.englund (a) ri.se
Tel: 010-516 69 30
Box 7033, 750 07 Uppsala

MajaE_RI_webb.jpg

Frågor som rör hemsidan, Avloppsguiden eller Avloppsguidens användarförening:
Björn Eriksson, redaktör Avloppsguiden
E-post: bjorn.eriksson (a) vaguiden.se
Tel: 018-10 57 00

_____________________________________________________________

Aktiviteter – översikt och dokument

Startmöte

Plats: 
Tid: 

Genomgång av hur inspektionerna ska gå till. ”Demoinspektion” vid en faktisk anläggning för att få prova på de praktiska momenten och visa utrusningen.

_____________________________________________________________

FRÅN TIDIGARE PROJEKT

Vi återkommer med ny uppdaterad projektsida inom kort. Tills dess tjänar denna sidan om bra bakgrund.

Hantering av synpunkter och frågor på specifika punkter i inspektionsprotokollet (160929) I detta dokument svarar Ida och David på frågor och kommentarer på inspektionsprotokollet från 26/6.

_________________________________________________

Inspektion av anläggningar

Denna aktivitet startar efter startmötet.

Dokument - stöd inför själva inspektionerna

Inspektionsprotokoll (161005, version 2)

Fördjupad information inspektionsprotokoll (161005)  

Utrustningslista inspektion av markbaserade avloppssystem (161005)

Lathund fältmätning (161004)  

Dokument - stöd inför inspektionerna och kommunikation med fastighetsägare

Exempel på informationsbrev från Kungsbacka (160929)

Följebrev från JTI (161004) 

Arbetsgång samt frågor och svar (161014)
Dokumentet uppdateras i takt med nya frågor och svar. Ida informerar dig som projektdeltagare om tillägg.

Tillägg 2016-10-14: Fråga 16, 29, 30.

_________________________________________________

Dialogforum 15 mars i Norrköping

Dagen innan konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, träffades nära 100 personer för att lyssna till Elin Elmefors presentation av de preliminära resultaten från projektet. Stor del av mötet ägnades åt diskussioner utifrån en enkät som fylldes i på plats och lämnades in till projektet.

Åhörarkopiorna från Elin Elmefors presentation

RISE JoL Dialogmote_512_288.jpg

_________________________________________________

Beskrivning av projektet

Syftet är att ge ökad kunskap för centrala och kommunala myndigheter samt entreprenörer, leverantörer och projektörer - för att på sikt öka kvaliteten i de avloppsanläggningar som anläggs.

Projektets mål är att undersöka hur vanligt det är att funktionsproblem förekommer i markbaserade avloppsreningsanläggningar. Projektet vill ta fram kunskap om vilka typer av funktionsproblem som förekommer samt föreslå åtgärder för att minska förekomsten av dessa.

Förväntade resultat

Projektet ska ta fram kunskapsunderlag om hur markbaserade reningsanläggningar i fält fungerar, vilka eventuella brister som finns och vilka åtgärder som skulle kunna göras för att på sikt minska förekomsten av funktionsproblem.

Moment

Projektet kommer att genomföras enligt moment A-G nedan. Ytterligare beskrivning av de olika delmomenten finns i Bilaga 1, Projektbeskrivning.

A. Erfarenhetssammanställning, från tidigare projekt och utredningar

B. Förberedelser inför tillsyn, samordning av kommuner som deltar

C. Startsmöte och tillsyn, kommunerna och kommunförbunden som deltar utför tillsyn på 10 anläggningar vardera, totalt inom projektet tillsynas ca 100 anläggningar.

D. Fördjupad analys av brister

E. Sammanställning av resultat

F. Slutsatser och rapport

G. Dialogforum

Bakgrund

Markbaserad reningsteknik i form av infiltrationsanläggningar eller markbädd är den vanligast förekommande tekniken vid små avlopp. I vissa fall kombinerat med så kallade biomoduler eller kemfällning. Samtidigt rapporteras det från kommun- och entreprenörshåll misstankar om att många relativt nyanlagda markbaserade anläggningar har brister som leder till funktionsproblem, både i form av igensättningar och i form av försämrad rening.

Projektet vill därför utreda karaktären och omfattningen av de funktionsproblem som uppstår vid markbaserade avloppsanläggningar. Genom att sammanställa troliga underliggande brister som dessa funktionsproblem kan bero på kan även slutsatser dras gällande hur de hade kunnat undvikas.

En mer omfattande bakgrundsbeskrivning finns i Bilaga 1, Projektbeskrivning och Bilaga 3, Omvärldsbeskrivning.

Dokument

Ansökan - Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält

Bilaga 1 - Projektbeskrivning Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält

Bilaga 2 - Plan för uppföljning, utvärdering och spridning Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält

Bilaga 3 Omvärldsbeskrivning Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält