Kalendarium

Här ser du vilka seminarier, konferenser mm som är på gång framöver. Saknar du något evenemang på listan så tipsa gärna redaktören!


Workshop om VA-rådgivning

Datum: 2014-04-22 - 2014-04-23
Plats: Stockholm, Ecoloop, Mosebacke Torg 4
Information: VA-planeringsguiden i samarbete med Örebro kommun arrangerar en två dagars träff (från lunch till lunch) med målet att utbyta erfarenhet både mellan kommuner som har VA-rådgivning och kommuner som är intresserade av denna typ av tjänst. Bredda ditt nätverk, utbyt idéer och delta i diskussioner om hur arbetet med VA-rådgivning kan utföras på bästa sätt. Läs mer

VA-lördag i Norrtälje

Datum: 2014-04-26 - 2014-04-26
Plats: Norrtälje Sportcentrum
Information: Under Bo i Norrtälje mässan, arrangerar Demotest Skärgård, Campus Roslagen och Norrtälje kommun en VA-lördag. Dagen riktar sig till dig som har enskilt vatten och avlopp eller en gemensamhetslösning, samt entreprenörer, företag, intresserad allmänhet och myndigheter. Läs mer

Diplomutbildning små avlopp

Datum: 2014-05-08 - 2014-05-09
Plats: Örebro
Information: Diplomutbildning för entreprenörer som anlägger små avlopp. Arrangeras av Maskinentreprenörerna i samarbete med Örebro kommun. Läs mer

Viljan att göra rätt – kommunikationens betydelse i tillsyn

Datum: 2014-05-12 - 2014-05-12
Plats: Stockholm, Nalen
Information: Tillsynsforums vårkonferens innehåller föreläsningar och möjligheter till erfarenhetutbyte och gruppdiskussioner. Läs mer

Tillsyn och kontroll av minireningsverk - temadag

Datum: 2014-05-12 - 2014-05-12
Plats: Västerviks kommun, Tofvehults Café
Information: Målet med dagen är att få mera kunskap om minireningsverks funktion och skötsel. Dagen riktar sig till miljöhandläggare och Miljösamverkan Sydost arrangerar. Läs mer

Vattenstämman 2014

Datum: 2014-05-13 - 2014-05-14
Plats: Elmia, Jönköping
Information: Ur programmet: Regeringen har tillsatt en dricksvattenutredning som ska vara klar 2015. Hur tänker partiföreträdarna? Flyter Vatten-Sverige isär? Och är vi villiga att samarbeta över gränserna? Är Vättern, en av Sveriges största dricksvattentäkter, hotad? Vattenstämman är en mötesplats för vatten-, miljö- och samhällsplanerar-Sverige. Arrangör: Svenskt Vatten Läs mer

Avløpskonferansen 2014 - Små avløp, store utfordringer

Datum: 2014-05-13 - 2014-05-14
Plats: Campus Ås, Norge
Information: Bioforsk och Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU arrangerar konferens om små avlopp. Ämnen som konferensen tar upp är bland annat: avlopp i glesbygd - utmaningar, lokala lösningar i förhållande till kommunal anslutning och innovation, teknologi och framtidens avloppslösningar. I anslutning till konferensen anordnas utställning. Läs mer

Havs- och vattenforum

Datum: 2014-05-20 - 2014-05-21
Plats: Eriksbergshallen, Göteborg
Information: Med temat samarbete och helhetssyn diskuteras de tre fokusområdena minskad övergödning, ökad biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske. Även frågor som rör dricksvatten, havsplanering och övriga frågor som arrangören Havs- och Vattenmyndigheten arbetar med tas upp. Läs mer

Kommunal åtgärdsplanering för att nå god vattenstatus - Seminariedag

Datum: 2014-05-27 - 2014-05-27
Plats: Västerås
Information: På seminariedagen kommer innehållet i Vattenmyndighetens kommande åtgärdsprogram att presenteras och vad detta innebär för kommunernas vattenplanering och åtgärdsarbete diskuteras. Målgrupp för seminariet är planerare, miljöstrateger, kommunekologer, miljöinspektörer och VA-tjänstemän m.fl. tjänstemän som berörs av vattenfrågor. Mälarens vattenvårdsförbund genom Mälaren – en sjö för miljoner (MER) och Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt arrangerar. Seminariet är kostnadsfritt för anställda/förtroendevalda på kommunen. Läs mer

VA-mässan 2014

Datum: 2014-09-30 - 2014-10-02
Plats: Elmia, Jönköping
Information: VA-mässan sammanför användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom t ex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. VA-mässan 2014 arrangeras i nära samarbete med bransch- och intresseföreningarna Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och VARIM. Läs mer

Vattendagarna 2014

Datum: 2014-11-25 - 2014-11-27
Plats: Kristianstad, Krinova Science Park
Information: Årets vattendagar handlar om hur vatten förvaltas och hanteras i samhällsutvecklingen. Årets tema utgår från Kristianstad vattenrike, där man sedan 1989 arbetat för att skydda, utveckla och främja ett hållbart utnyttjande av vattenmiljöerna. Svenska föreningen för limnologi i samarbete med Kristianstad kommun är arrangörer. Läs mer


April
18