Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll

 

Projektet innebar en kommunsamverkan för att likrikta tillsynen av minireningsverk och fokuserade på husägarens egenkontroll med plan för skötsel och underhåll. Tillsynen omfattade provtagning där deltagande kommuner delade upp fabrikaten mellan sig och utredde sambanden mellan prestandan utifrån provtagning och uppgifter från egenkontrollen. 

För medlemmar i Avloppsguiden finns en anpassad och fördjupad presentation av projektet och dess resultat.
Presentation på Medlemssidorna
(kräver login) 

Rapport Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll
Bilaga 1 Deltagande kommuner och anläggningar
Bilaga 2 Inbjudan till företrädare minireningsverk
Bilaga 3 Provtagning avloppsvatten AlControl 
Bilaga 4 Rutiner för kontroll och provtagning 
Bilaga 5 Rapporteringsfil
Bilaga 6 Underlag till servicerapport 
Bilaga 7 Beskrivningar av verk 
Bilaga 8 Sammanställning av domar 
Bilaga 9 Checklista för tillsyn av minireningsverk  

Intresseanmälan till HaV (pdf)

Projektägare: Avloppsguidens användarförening. Avloppsguiden fungerade som projektsamordnare.
Kontakt: info@avloppsguiden.se

__________________________________________________________________ 

MEDDELANDEN

2015-05-27


Deltagare dialogmöte

Som en del i projektet hölls dialogmöte och seminarium i Stockholm den 28-29 april. Rubriken var Minireningsverk och prefabricerade avloppsanläggningar - hur går vi vidare med villkor, service och serviceprotokoll?

Här finns slutsatser från workshopen

Här finns dokumentation från föredragen

__________________________________________________________________

2014-11-26

Snart är alla inspektionsbesök gjorda och projektet går in i nästa fas, sammanställning av material, resultat och erfarenheter. Projektets olika arbetsgrupper fortsätter sitt arbetet och en rapport håller på att växa fram. Ett citat som sammansfattar läget:

"Vi konstaterar dock vad viktigt det är att ha koll på den aktuella anläggningen för att lättare kunna se om något inte är bra. Helst skulle man göra så här med genomgång med leverantör för varje fabrikat då de är så pass olika. Det är ju inte givet vad som är vad och hur en väl fungerande MRV ska se ut. Så därför är det ju väldigt bra med detta projekt och att det finns dokumenterat om funktion som hjälp när man ska ut på tillsyn."

Jenny Andersson, Kungälv

 __________________________________________________________________ 

2014-08-20
Välkommen till projektutbildning kombinerat med Avloppsguidens användarförenings medlemsträff
Se inbjudan och program (pdf).
Datum: 11-12 september
Plats: Dingtuna utanför Västerås, vid Avloppscenters visningslokal

Se inlägg nedan från 2014-06-11 för en sammanfattning av innehållet i medlemsträffen.

Underlagsmaterial som är intressant inför träffen
Bland annat kommer folk från Driftsassistansen i Østfold, Norge, till medlemsträffen.
Rapporten Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg - eksempel fra vannområde Morsa beskriver flera års forsknings- och utvecklingsarbete kring tillsyn av avloppsanläggningar i området Morsa i Norge. Det finns även två underlagsrapporter till denna, för att hitta dem, gå till Kunskapsbanken och sök på "Morsa".
 
__________________________________________________________________

2014-06-11
Styrgruppen har fattat beslut om projektdeltagare, fabrikatsfördelning och budgetramar. Projektet kommer därför inom kort (innan midsommar) att kontakta de 15 kommuner som anmälde intresse om deltagande i tillsynsprojektet.

__________________________________________________________________ 

2014-06-11
Inbjudan och detaljer är inte spikat men vi vill redan nu kommunicera planerat datum, plats och fokus.

Datum: 11-12 september

Plats: I närheten av Västerås

Fokus och inriktning:

- Reningsprocesser i minireningsverk, service, egenkontroll och provtagning

- Information om projektet och arbetsgrupper

Övrigt som hör föreningen till:

- Diskussion om användarföreningens strategiska arbete och eventuella framtida utvecklingsprojekt 

- Dialog med SKL om insatser och stöd inom området små avlopp

Träffen den 11-12 september är tänkt som utbildning och samling inför insatser i projektet men även andra än projektdeltagare är såklart välkomna!

__________________________________________________________________