Om Avloppsguidens användarförening

Avloppsguidens anändarförening består av miljökontor som använder avloppsguiden.se. Föreningen verkar för att handläggningen av ärenden som rör enskilda avlopp ska underlättas.

Föreningen fungerar också som vägledande stöd till avloppsguiden och bedriver pådrivande arbete gentemot nationella aktörer inom området enskilda avlopp. 

VAD ÄR ANVÄNDARFÖRENINGEN?
Avloppsguidens användarförening en ideell förening som består av de miljökontor som använder de medlemstjänster som finns på avloppsguiden.se. Följande kommuner är medlemmar i avloppsguiden. Lista över medlemmar

Vem är medlem och hur går det till?
Föreningen är öppen för alla kommunala förvaltningar som är medlemmar i tjänsten avloppsguiden. Det är alltså miljöförvaltningen som räknas som medlem. Genom att betala den årliga avgiften till avloppsguiden förs 200 kr över till användarföreningen och förvaltningen blir medlem.

På avloppsguidens medlemssidor finns bl.a. Medlemsregistret med kontaktuppgifter till medlemmarna samt fliken Användarförening med information om föreningens träffar och arbete.

Under 2016-2017 består styrelsen av miljöinspektörer från Bollnäs kommun, Södertälje kommun, Kungsbacka kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg, Vara och Region Gotland.

Kontakta styrelsen via Avloppsguiden som fungerar som sekretariat åt föreningen.

___________________________________________________________________

VAD GÖR ANVÄNDARFÖRENINGEN?
Användarföreningens arbete handlar till stor del om pådrivande arbete gentemot nationella aktörer. Utöver årsmötet arrangerar användarföreningen och avloppsguiden en medlemsträff av fördjupande karaktär under hösten.

I slutet av augusti 2016 skickade styrelsen ett brev till landets miljöchefer, läs brevet

Prioriterade frågor

- Förtydligad lagstiftning inom avloppsområdet

- Vägledning för krav på kretslopp av avloppsfraktioner från små avlopp

- Förbättrad tillsynsvägledning om små avlopp

Föreningens ändamål är:

  • att främja erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan medlemmarna
  • att verka för att handläggningen av ärenden som rör små avlopp underlättas
  • att föra en kontinuerlig dialog med nationella aktörer om små avlopp generellt samt om tjänsten Avloppsguiden
  • att verka för en användaranpassad och målinriktad fortsatt utveckling av tjänsten Avloppsguiden
  • att verka för en stabil och långsiktig drift av tjänsten Avloppsguiden
  • att sprida information om tjänsten Avloppsguiden

Föreningens stadgar (pdf)

Infoblad om användarföreningen från Vatten Avlopp Kretslopp 2013 (pdf)

PÅDRIVANDE ARBETE
Denna översiktliga resumé är hämtad från användarföreningens sida
Pådrivande arbete (kräver login).

2014

Användarföreningen får medel från HaV för tillsynsprojekt med fokus på egenkontroll av minireningsverk
Projektet är ett samarbete mellan kommuner för att dela på tillsynen och uppföljningen. Se intresseanmälan för mer information om upplägget. Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll

Användarföreningens svar på Miljödepartementets remiss
... angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp – styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt. Föreningens svar 
Sammanfattning

2013

Brev till HaV om avloppsenkät och datainsamling
Avloppsguidens användarförening har via brev uppmärksammat HaV om en rad frågor apropå HaVs begäran av statistikuppgifter avseende enskilda avloppsanläggningar samt tillsyn över 6 § lagen om allmänna vattentjänster.

Dialog med AKtionsgruppen små avlopp
Föreningen har bildat en samverkansgrupp mellan Aktionsgruppen Små Avlopp och styrelsen för Avloppsguidens användarförening för att bl.a. förbättra dialogen mellan tillverkare och myndigheter och nå samsyn om förslag gentemot nationella myndigheter och aktörer.

Användarföreningen i nationell referensgrupp (februari)
Föreningen deltar i den referensgrupp HaV knutit till sitt regeringuppdrag om små avlopp. Astrid Grinell (Gävle) och Jonas Persson (Falkenberg) företräder styrelsen i referensgruppen. Läs mer om uppdraget.

Skrielse till HaV den 22 maj 2013 med förslag inför redovisningen av regeringsuppdraget.

2012

Träff med Miljöminister Lena EK (september)
Avloppsguidens användarförening träffade Miljöminister Lena Ek den 5 september och efterlyste tydligare spelregler för handläggningen av enskilda avlopp. Läs mer här.

Förtydligade krav till HaV (januari)
Användarföreningen skickade en delvis utvecklad och förtydligad förslagslista på prioriterade frågor till HaV.

Brev till Miljöminister Lena Ek (januari)
Eftersom Sverige fått en ny Miljöminister skickade användarföreningen ett liknande brev som gick till den förra Miljöministern.

2011

Användarföreningen mötte SKL (oktober)
Under mötet med Sveriges Kommuner och Landsting tog Avloppsguiden upp önskemål om bl.a. central tillsynsvägledning, standardisering av teknik, samsyn i avlopps-Sverige och fler styrmedel.

Brev till HaV med önskemål om utökad tillsynsvägledning (september)
Avloppsguidens användarförening påtalade brister i tillsynsvägledningen inom enskilda avlopp. I en skrivelse till HaV önskas ökade resurser till sex specifika delområden.

Brev till Miljöminister Andreas Carlgren (juli)
Användarföreningen påtalade nyttan med att öka åtgärdstakten för undermåliga enskilda avlopp.

Tidigare

Möte med Miljödepartementet (april 2009)
Avloppsguidens medlemsråd träffade tjänstemän vid Miljödepartementet för att uppmärksamma behovet av att underlätta handläggningen av ärenden om enskilda avlopp.

Regler för kvalitetssäkring av nya minireningsverk (mars 2009)
Avloppsguidens medlemsråd och deltagare i arbetsgruppen om minireningsverk hjälpte Naturvårdsverket med synpunkter på ett utkast till hur till regler för kvalitetssäkring av nya minireningsverk ska se ut.

Möte med Konsumentverket (september 2008)
Avloppsguiden åkte till Karlstad den 19 september och träffade Konsumentverket för att prata om eventuellt samarbete.

Synpunkter på handboken till de allmänna råden (juli 2007)
Via en enkät samlade avloppsguiden in synpunkter på remissutgåvan av handboken till de allmänna råden 2006:7.

___________________________________________________________________

Användarföreningens bakgrund
Föreningenbildades våren 2010. Avloppsguiden har sedan starten 2004 haft en referensgrupp från miljökontoren knuten till sig. Då kallades den för medlemsråd och gav synpunkter på tjänsten avloppsguiden och träffade nationella aktörer. En arbetsgrupp arbetade fram förslag och stämde av frågan om användarförening med medlemmarna.

I och med bildandet av användarföreningen blev det tidigare medlemsrådet istället en styrelse som i stort arbetar på liknande sätt. En viktig skillnad är att användarföreningen har en självständig röst i förhållande till Avloppsguiden.